تبلیغات
سکرت - باورم کن
سکرت

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com                                                                                              تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com

 

دست مرا بگیر که عاشق ترم کنی
اتش به پیکرم زده خاکسترم کنی

دست مرا بگیر بچرخان به دور خویش
تا عاشقانه پیچک و نیلوفرم کنی

طوفان به پا کند نفست در درون من
اماده ام که باز پریشانترم کنی

می خواهم از گناه تو لبریز شوم
در بازوان عاشق خود کافرم کنی

با انکه سرنوشت دل من پریدن است
اما اگر نخواست دلت بی پرم کنی

من امده ام که عشق بپاشی به صورتم
بی حرف بی سوال فقط باورم کنی!!     
طبقه بندی: سکرت، 
نوشته شده در تاریخ 1388/06/12 توسط حمید | نظرات شما()
پرستو
1388/06/19 12:27

____سلام__##### _____## ___آپم__##
_________#____##_____##________##
________#_____##_____##___بدو___##
________#_____##_____##________##
__دوست__#____##_____##___بیا___##
__________#####______##_______##
______________##_______########__
___مهربونم______##_________#####___


دیر نكنی كه منتظرمممممممممممممممممممم
مجید ( یادداشتهای یک وبلاگر )
1388/06/19 01:44
سلام دوست خوبم/////////////////به وبلاگم دعوتت می کنم////////////////
بهاره
1388/06/19 01:35
.......
....ღ♥ღ
..ღ♥ღ
..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ
.......................ღ♥ღ
...........ღ♥ღ... ღ♥ღ
...........ღ♥ღ
...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ
...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ
....................................................ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..............................@@................ღ♥ღ
..............................@@...............ღ♥ღ
................................................ღ♥ღ
sara
1388/06/19 01:14
سلام مرسی که سر زدی.
بدو بیا آپ کردم.
موفق باش و عاشق.دوسته عزیز
sara
1388/06/19 01:13
سلام مرسی که سر زدی.
بدو بیا آپ کردم.
موفق باش عاشق.دوسته عزیز
بهاره
1388/06/18 18:23
تشکر از حضورتون
منو با نام بهاره دختر نخلستون لینک کن
امیدوام همراه خوبی برای هم باشیم
بهاره
1388/06/18 09:58
سلام به هم دل آریایی
وبلاگ جالبی دارید. از مطالب آن استفاده کردم
اگر مایل به تبادل لینک هستید به من خبر بدید
بهاره
آهو
1388/06/18 06:18
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
zibast
sara
1388/06/18 04:25
سلام دوست عزیز.بیا آپ کردم گفتم خبرت کنم که دوباره ازم ناراحت نشی.حالا تو بیا نظر بده تا من ناراحت نشمشوخی کردم ولی بدو بیا.نظر یادت نره.به وبه عشقمم(تو لینکدونی)نوشتم. سر بزن اگه خواستی لینکش کن و بهش بگو تا لینکت کنه.وبه عشقمه سر بزن.راستی چرا آپ نمیکنی؟منتظر مطلب های جدید و قشنگت هستم.
موفق باش و عاشق
فهیمه
1388/06/17 18:37
سلام دوست عزیزم وبلاگ واقعا زیبای داری
امیدوارم موفق باشید من شما رو با اسمی که گفتی لینک کردم شما هم منو با اسم شعرهای عاشقانه لینک کن
مرسی
hasti
1388/06/16 23:27
_¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤
__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤ مهربون همیشگی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ من آپم ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ گذری ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نیم نگاهی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نظری ¤¤¤¤¤¤¤
__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
______________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
___________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
_____________________¤¤¤¤¤¤
______________________¤¤¤¤
آهو
1388/06/16 16:02
سلام دوست عزیز
من اپم
سر بزنی خوشحال میشم
منتظر حضورتون هستم
مشاور
1388/06/16 13:19
عجله نکن
قدم به قدم با ما باش
منتظر اطلاعیه باش
زود خبرت میکنم
فریادگر عشق
1388/06/16 11:56
.......
....ღ♥ღ
..ღ♥ღ
..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ
.......................ღ♥ღ
...........ღ♥ღ... ღ♥ღ
...........ღ♥ღ
...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ
...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ
....................................................ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..............................@@................ღ♥ღ
..............................@@...............ღ♥ღ
................................................ღ♥ღ
.......
....ღ♥ღ
..ღ♥ღ
..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ
.......................ღ♥ღ
...........ღ♥ღ. ..ღ♥ღ
...........ღ♥ღ
...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ
...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ
....................................................ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..............................@@................ღ♥ღ
..............................@@...............ღ♥ღ
................................................ღ♥ღ

.......
....ღ♥ღ
..ღ♥ღ
..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ
.......................ღ♥ღ
...........ღ♥ღ.. .ღ♥ღ
...........ღ♥ღ
...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ
...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ
...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ
....................................................ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..........................@@..@@.............ღ♥ღ
..............................@@................ღ♥ღ
..............................@@...............ღ♥ღ
...............................................ღ♥ღ
نغمه
1388/06/15 19:47
درسا
1388/06/15 13:34
حمید خان دیگه به ما سر نمی زنی
موفق باشی
مشاور
1388/06/15 13:32
اگر مایلید پولدار شوید حتما به ما سر بزنید
negar
1388/06/15 12:20
بیا دنبالم کارت دارم
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
حالا بیا دنبالم...

.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.

.
.
بیا نترس من باهاتم...
..
.
.
.
.

.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
بیا پایین تر..
بیا حالا..
..
.
.
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.
.

نه بابا سر کاری نیس...
بیا تو
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
یه خبر داغ داغ واست دارم..
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.
.
دوس داری بدونی چیه اره؟
.
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.پس بیا...دیگه چیزی نمونده
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.
.
.
چیه خسته شدی؟آره؟.
.
.
.
.
.
........(_\.........
.../_)...) \........
../ (....(__)......
.(__)...oooO....
Oooo..............
.
.
.
.
.
.
خوب حالا چشاتو ببند تا بگم
1...
.
.
.
2...
.
.
.
3...
.
.
.

آپ کردم
بدو بیا که منتظرم
shahrzad
1388/06/15 11:19
سلام اپت خیلی قشنگ بود مرسی که بهم خبر دادی موفق باشی
selena
1388/06/15 01:19
salam,khobi?

man upam

khosh hal msiham sar bezani

movafagh bashi,bye bye
hasti
1388/06/15 00:06

دو دختر ورپریده
1388/06/14 19:12
سیلاااااااام
وبلاگ زیبایی داری
خوشحال میشیم به ما هم سر بزنی
با تبادل لینک موافقی؟
موفق باشی
بای تا های
حمزه
1388/06/14 18:23
سلام دوست من
تو که از خود ما هستی . با افتخار لینکت کردم . مرا با نام دنیای کوچک من و با آدرس www.kinghamzeh.mihanblog.com لینک کن
نیما
1388/06/14 17:11
سلام دوست من خوبی وب قشنگی داری ممنون كه به وب من سر زدی راستی گفته بودی كه لینكت كنم این كارو كردم اگه دوست داری تو هم منو با اسم وب لینك كن بازم بیا پیشم منتظرم نزاری ها
پرستو
1388/06/14 16:45


پرستو
1388/06/14 16:44


`vsj,
1388/06/14 16:44


پرستو
1388/06/14 16:44
سلامممممممممممممممممممم حمید جان
مثل همیشه عالی بود و قشنگ


این دنیای كثیف لعنتی عشق هم دارد !!!!
نمی بینی نام مجنون را بر بیدی نهاده اند كه بر سر هر خیابان با باد هر هوسی می لرزد.؟؟


موفق باشی
نغمه
1388/06/14 15:23
سلام چه بی خبر بیوفا شدی خبر نمیكنی
تپش سایه دوست
1388/06/14 11:59
در خزانم بهار عشق بودی
گل بی خار آرزوهایم

کی شود تا که باز آیی تو
من که بی تو هزار تنهایم
سلام،من آپم و در انتظار حضورت...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
سلام/به وبلاگ خودتون (عکسستان توپ) سابق و سکرت فعلی خوش امدید/خودم هم نمیدونم که این وبلاگم سیاسی یا عاشقانه یا.... فقط میخوام حرفهایی که هیچ کجا نمیشه زد اینجا بنویسم
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
» وب
نظر سنجی
» نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

FreeCod Fall Hafez

k3cod.com

خدمات وبلاگ نویسان-بهاربیست